Risk Analizleri

Risk Değerlendirmesi

28525 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur

a)İşveren veya işveren vekili.

b)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c)İşyerindeki çalışan temsilcileri.

d)İşyerindeki destek elemanları.

e)İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risklerin belirlenmesi nasıl yapılır ve tespiti nasıldır?

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Hangi durumlarda Risk değerlendirmesinin yenilenmesi gereklidir?

1)Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

2)Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a)İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b)İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c)Üretim yönteminde değişiklikler olması.

d)İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

e)Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

f)Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

g)İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk değerlendirmesi yapılmaması halinde cezai müeyyide;

Tüm işletmelerin Risk değerlendirmesi yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından, kanunun 10 uncu maddesi gereğince, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak vveya yaptırmakla yükümlüdür.

yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının ç) bendine göre: risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3700 Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 5550 Türk Lirası ödenmesine hükmeder.