OSGB
Nedir ?


OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ünvanıdır. Şirketler ihtiyaçlarını yasal olarak OSGB üzerinden karşılayabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nin 4. Madde’sinin (f) şıkkında:

“Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB):

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,” olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir? İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

Hizmetlerimiz


İş Güvenliği Uzmanlığı

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Detay

İşyeri Hekimliği

İşyerleri çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iş ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

Detay

Risk Analizi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerine çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın risk analizi yapılmasını ve bu rapora göre iş süreçlerinin değerlendirilmesini şart koşmuştur. Kanunumuz risk tabanlı yaklaşım ile çağdaş ülkelerin İSG yaklaşımlarına paralel bir uygulama içerisindedir.

Detay

Sağlık Taramaları

İİşin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının hekim raporu ile tespiti zorunludur.

Detay

İş Kazasının Bedelini; İşçi Hayatıyla, İşveren ise Maddi ve Manevi Olarak Öder.